Algemene Voorwaarden Moonink.

01. Eigen risico:
Iedereen bevindt zich in onze shop op eigen risico. 

02. Individu:
Iedere klant is een eigen individu en zal als zodanig behandeld worden.

03. Rookverbod:
Er geldt een algemeen rookverbod in de shop.

04. Alcohol en drugs:
Klanten onder invloed van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd.

05. Toegang minimale leeftijd:
Personen onder de 12 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.

06. Schade / Verlies:
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

07. Diefstal:
Bij diefstal, bedreiging of andere ongeregeldheden wordt altijd de politie ingeschakeld. 

08. Balie:
Het is verboden achter de balies te komen, tenzij wij dit aan je vragen.

09. Film:
Het is verboden te filmen in onze shop, zonder gevraagde toestemming.

10. Foto's:
10.1 Foto's mogen alleen gemaakt worden van de getatoeëerde of gelaserde klant, als hierom aan ons toestemming is gevraagd.
10.2 Er mogen nooit foto's gemaakt worden van de voorbeelden en foto’s in onze shop.
10.3 De foto's die wij van je tatoeage nemen, mogen wij gebruiken voor reclame doeleinden. 

11. Weigeren:
Wij behouden ons het recht voor om tatoeages te weigeren zonder opgaaf van reden.

12. Economische omstandigheden:
Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van tatoeages aan te passen aan de economische omstandigheden.

13. Rechten:
13.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven prijzen bij een prijs opvraag.
13.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte tatoeage uren die wij opgeven. De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.
13.3 Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren zonder opgaaf van reden.
13.4 Bij een aanbetaling gaat de klant akkoord en is zich bewust van onze algemene voorwaarden en is de overeenkomst bindend.

14. Toestemming:
Iedere klant moet een toestemmingsverklaring invullen en bij minderjarigen de ouder of voogd. Zie punt 17 voor de minimale leeftijd.

15. Allergie / aandoeningen:
Elke vorm van allergie / aandoening o.i.d. die de behandeling of genezing kan beïnvloeden, moet vooraf aan ons gemeld worden.

16. Aansprakelijk:
16.1. Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Team Moonink kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Bij tatoeages betreft dit bijvoorbeeld het uitvloeien of niet helemaal pakken van de inkt, bij laseren kan dit bijvoorbeeld blaasjes zijn. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
16.2. Team Moonink kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inktvlekjes of iets dergelijks die in uw kleding komen en die niet meer uitwasbaar zijn. Houdt hier rekening mee.
16.3. Voor letsel(schade) door flauwvallen, struikelen, stoten of anderszins, kan Team Moonink niet verantwoordelijk worden gehouden.
16.4. Voor schade aan uw voertuig (auto, motor, fiets oid.) door derden of andere klanten kan Team Moonink niet aansprakelijk worden gesteld, mits deze schade door een van de medewerkers of diens familie van Team Moonink is veroorzaakt.
16.5. Voor verlies of diefstal van goederen, in en om de praktijk, kan Team Moonink niet aansprakelijk worden gehouden.

17. Leeftijd behandelingen:
17.1 Vanaf 18 jaar zonder toestemming van ouder of voogd;
17.2 Bij 16 en 17 jaar: Je ouder of voogd moet meekomen voor toestemming;
17.3 Onder de 16 jaar behandelen wij niet. 
17.4 Kinderen onder de 12 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d. 

18. Wijziging van jouw tatoeage:
18.1 We geven je genoeg gelegenheid om al je wensen met ons te bespreken, dit mag zelfs tot meerdere keren, voordat we een afspraak maken voor het zetten. Na het bespreken van jouw tatoeage werken wij de (werk) tekening zo snel mogelijk uit, meestal doen we tot maximaal 2 dagen voor je geplande afspraak. Mocht je dus in twijfel komen, of nog een verandering willen doorgeven. Graag door te geven voor de geplande afspraak. Besluit je dat je toch een andere tatoeage wilt, of wil je de bestaande tatoeage helemaal aanpassen worden hier extra kosten voor gerekend.
18.2 Betreft het een standaard tatoeage, rechtstreeks uit onze pc,  waar we niets aan hebben veranderd, kom dan zo snel mogelijk (minimaal 7 werkdagen voor je afspraak) langs om een ander ontwerp uit te zoeken. Je bent dan niet je aanbetaling kwijt, tenzij er tekenwerk bij komt kijken. In dat geval worden de kosten hiervoor in rekening gebracht die minimaal gelijk staan dan je aanbetaling groot is.
18.3 Zoek je een grotere of kleinere tatoeage uit, dan bestaat de kans dat er een aanbetaling bij komt en dat jouw afspraak moet worden verzet in verband met de eventuele aangepaste tijd die voor je nieuwe tatoeage nodig is.
18.4 Wil je de voor jou getekende tatoeage verkleinen, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 3 werkdagen vóór je afspraak. Als het technisch mogelijk is de tatoeage te verkleinen, dan wordt de prijs aangepast in jouw voordeel.
18.5 Besluit je op de dag van de afspraak dat je speciaal gemaakte tatoeage kleiner moet, dan blijft de afgesproken prijs gelden zoals op het aanbetalingsformulier staat. Dit in verband met de voor jou ingeplande tijd.
18.6 Wil je de voor jou getekende tatoeage vergroten, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 3 werkdagen vóór je afspraak. Je afspraak wordt mogelijk verzet, of er wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze vervolgafspraak moet ook worden aanbetaald. De prijs van de tatoeage wordt aangepast, 30% grotere tatoeage betekent 30% duurder.

19. Annuleren van afspraak:
19.1 Wil je jouw afspraak helemaal of gedeeltelijk annuleren, dan ben jij je aanbetalingen kwijt. Door onze drukke agenda moeten wij met iedere plek rekening houden en dit kost ons uren werk om de klanten te verschuiven. We berekenen minimaal €50.- voor de tijd van het bespreken, als dit al gebeurd is, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen). Annuleren is enkel en alleen tijdens onze telefonisch mogelijk op nummer 0657639142 Annulering via vrienden, mail of social media, worden niet als zodanig gezien. 
19.2  De (reeds gedane) aanbetaling zal enkel en alleen worden doorgeschoven na de volgende afspraak wanneer er direct bij het annuleren een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Deze nieuwe afspraak moet binnen 12 maanden vallen na de originele, eerder gemaakte afspraak. Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
19.3 Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, zie punt 24. Je behoudt dan ook je aanbetalingen.

20. Zonder reden van opgaaf niet komen opdagen op afspraak:
20.1 Kom jij niet opdagen op je afspraak, dan ben je minimaal je aanbetaling kwijt. 
20.2 Kom jij een vervolg afspraak niet na zonder geldige reden van opgaaf, dan berekenen wij minimaal 3 uur werk door voor gemiste inkomsten. Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, (zie punt 24) als je dit tenminste ruim op tijd en enkel en alleen telefonisch op nummer 0657639142 aan ons laat weten. 

21. Aanbetaling:
Wij rekenen voor iedere tatoeage sessie een minimale aanbetaling van €50.- Een sessie duurt maximaal 4 á 5 uur. Heeft u 2 of meer sessies nodig, dan betaald u het aantal sessies maal de minimale €50.- aanbetaling. Kom jij de afgesproken (aan) betalingsverplichting niet na, dan hebben wij het recht de aanbetaling aan te passen. In het uiterste geval vervallen al je geplande afspraken en houden wij je al betaalde aanbetaling voor geleden schade. Tevens zal er een rekening worden verstuurd zoals beschreven bij punt 22.

22. Verzetten van je afspraak / ziekte:
Verzetten van je afspraak kan altijd, door ziekte of een andere reden. Bespreek dit met ons in persoonlijk telefonisch contact, mail o.i.d. De prijs voor de tatoeage kan dan wijzigen i.v.m. het dan geldende tarief (zie punt 12). De nieuwe afspraak moet meteen worden gemaakt bij het verzetten van je afspraak en moet onder normale omstandigheden binnen 12 maanden na de originele datum vallen. Dit kan eenmalig voorvallen. Bij meerdere verplaatsingen behouden wij ons het recht de aanbetaling in te houden door de door ons gemiste omzet met betrekking tot de verschuiving.

23. Achteraf bijwerken van tatoeages:
23.1 Meld je verzoek tot bijwerken altijd binnen 4 weken na het zetten bij ons, anders worden er kosten in rekening gebracht.
23.2 Na het tatoeëren geven wij onze nabehandelingsregels mee en deze zijn ook te vinden op onze website.
23.3 Bij goed verzorgen volgens deze regels, komen er geen korstjes op de tatoeage. 
23.4 Als volgens ons, de nabehandelingsregels goed toegepast zijn en het toch nodig is de tatoeage bij te werken, dan doen wij dit in de regel gratis, als dit op tijd, zoals hierboven beschreven is gebeurd. 
23.5 Als we zien dat er korstjes zijn geweest (witte littekentjes) en de tatoeage volgens ons niet goed is verzorgd, dan brengen wij de kosten van bijwerken in rekening. Natuurlijk brengen we ook kosten in rekening als de tatoeage moet worden uitgebreid.
23.6 Voor het bijwerken / opnieuw laten inkleuren van tatoeages die niet binnen 4 weken na het zetten zijn gemeld worden altijd kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden bepaald nadat wij de tatoeage hebben gezien en beoordeeld. 
23.7 Bij twijfel kun je het beste langs komen in de shop, na een telefonische afspraak, om je tatoeage te laten controleren door ons.

24. Op tijd op afspraak komen:
Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. 
Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. 
Als je op tijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 14 minuten later dan de afspraak staat ingepland, kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan enkel en alleen telefonisch tijdens onze openingstijden. Ook wanneer je ziek bent. 
Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd voor gederfde inkomsten zoals omschreven bij punt 22. 

25. Meldplicht Datalekken:
25.1 Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek. 
25.2  Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of mailwarebesmetting.
25.3  Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
25.4 De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
25.5 Indien blijkt dat bij Team Moonink sprake is van een datalek, dat door klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en / of de betrokkene(n), dan zal Team Moonink / klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Team Moonink bekend is geworden met het datalek. Team Moonink probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

26. Bijzondere omstandigheden/overmacht:
26.1. Het kan helaas gebeuren dat Team Moonink ( Romy en Roxanne ), al dan niet blijvend, niet meer kunnen en of mogen werken door: (kortstondige) ziekte, (al dan niet blijvende) invaliditeit, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, oorlog, overlijden of ieder ander onheil van buitenaf die van toepassing kan zijn en die in het geheel niet te voorzien waren.
26.2. In bepaalde gevallen heb je wel recht op gedeeltelijke retour van je aanbetaling.
26.2.a. Je hebt wel recht op gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van: Overlijden van jouw artiest, werkzaam bij Team Moonink, (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak dan laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Moonink.)
26.2.b. Blijvende invaliditeit van jouw artiest waardoor het voor jouw artiest, werkzaam bijTeam Moonink, onmogelijk is zijn of haar werk voort te zetten. (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Moonink.)
26.3  Je hebt géén recht op geheel of gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van:
26.3.a. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.
26.3.b. Noodgedwongen verzetten van je afspraak door Team Moonink n.a.v. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.  
Er is tenslotte veel bespreek en tekenwerk in jouw tattoo gaan zitten.
26.4. In geval van punt 28.2. Wordt jij telefonisch of via sms of e-mail op de hoogte gebracht. 
26.4.a. Je hebt vanaf dat moment, 10 dagen de tijd, om te reageren via mail naar info@moonink.nl of telefonisch . Daarna is het niet meer mogelijk een gedeelte van je aanbetaling terug te ontvangen.
26.4.b. Het innen van een gedeelte van de aanbetaling kan alleen op vertoon van het aan jou via email toegestuurde afspraak en aanbetalingsnummer.
26.4.c. Je krijgt het volgende deel van je aanbetaling retour:
26.4.c.1. Afspraken voor een freehand tattoo, waar voorbereidend tijd d.m.v. bespreken in is gestoken voor advies en tekenwerk op de pc: 35% terugbetaling van je aanbetaling.
26.4.c.2 Afspraken voor een tattoo die al geheel is getekend en uitgewerkt: 20% terugbetaling van je aanbetaling. Hier is veel teken-, advies- en uitvoeringswerk in gestoken.

27. Cadeaubonnen:
27.1 De cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.
27.2 Op de cadeaubonnen ontvangt u geen wisselgeld.
27.3 De cadeaubonnen kunnen niet worden geruild.
27.4 De cadeaubonnen kunnen alleen worden ingediend bij een van de medewerkers van Moonink
27.5 De cadeaubonnen mogen als aanbetaling worden gebruikt.
27.5 De cadeaubonnen zijn geldig tot maximaal 1 jaar na aankoop datum van factuur.

28. Aanbetaling:
28.1 Voor iedere afspraak moet er aanbetaald worden.
28.2 De (minimale) aanbetaling is €50.-
28.3 De aanbetaling wordt in mindering gebracht bij uw afspraak.
28.3.a Per afspraak wordt er dus €50.- ( of anders ) in mindering gebracht.

 

29. Terugbetaling:

Tijdens het hele proces van contact tot het plaatsen van de tatoeages zijn er genoeg momenten en tijd om je wensen kenbaar te maken. Communiceer dit duidelijk. Bij twijfel bespreek dit met de shop. Wij geven geen geld terug op een geplaatste tatoeage. Aanbetalingen worden niet terug betaald.